Back to top
I-55, Illinois (1991) by Mark Steinmetz
I-55, Illinois
1991