Back to top

Uenoo Tokyo (from Fushikaden)

Uenoo Tokyo (from Fushikaden) (1975) by Issei Suda
Uenoo Tokyo (from Fushikaden)
1975
Vintage silver print
6
6-1/16
$5,000