Back to top

Tomari-son, Tottori

Tomari-son, Tottori (1978) by Issei Suda
Tomari-son, Tottori
1978
Vintage silver print
8-3/8
8-3/8