Back to top

Shibadaimon, Minato-ku

Shibadaimon, Minato-ku (1977) by Issei Suda
Shibadaimon, Minato-ku
1977
Vintage silver print
8-1/2
8-3/8